KLAUZULA INFORMUJĄCA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZY (RODO) – ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SŁUCHACZY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Myszka, prowadzący działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, pod adresem: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, numery NIP: 7792507881, REGON: 383970977 (Marcin Myszka w dalszej części tej klauzuli określany będzie w skrócie jako „Prowadzący” lub „Administrator”). W sprawach danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem listownie na podany powyżej adres lub pod adresem e-mail: strachstory.podcast@gmail.com Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzane są Twoje dane osobowe? Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następującym celu, korzystając ze wskazanych poniżej podstaw prawnych: §  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1], tj. w celu korzystania przez Prowadzącego z praw do Opowieści przyznanych mu w zaakceptowanym przez Ciebie dokumencie o nazwie: „Warunki korzystania z materiałów Słuchaczy” (dalej w skrócie „Warunki korzystania…”), w szczególności w celu identyfikacji Słuchacza i wykazania wobec innych osób, że Prowadzący jest uprawniony do korzystania z Opowieści; §  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionych interesów Prowadzącego, w celu dochodzenia przez Prowadzącego praw przyznanych mu na podstawie „Warunków korzystania…”; §  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionych interesów Prowadzącego, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi przeciwko Prowadzącemu w związku z korzystaniem  przez niego z Opowieści; (Podanie przez Ciebie danych osobowych w ww. przypadkach jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Prowadzący mógł wykorzystać przekazaną mu przez Ciebie Opowieść.) §  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. za zgodą i na wyraźne życzenie Słuchacza w celu podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska lub pseudonimu Słuchacza, który przekazał Opowieść, wykorzystaną do stworzenia Materiału audio-wideo (wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Prowadzący mógł ujawnić Twoje dane); Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Komu przekazywane są Twoje dane osobowe? (odbiorcy danych) Prowadzący przekazuje Twoje dane następującym osobom lub podmiotom: §  swoim pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, podwykonawcom, wydawcom, redaktorom lub innym osobom zaangażowanym w tworzenie materiałów audio/ wideo/ audycji lub programu tworzonego lub współtworzonego przez Prowadzącego z wykorzystaniem Opowieści; §  podmiotom prowadzącym serwisy streamingowe lub inne platformy i kanały rozpowszechniania treści audio- i wideo, za pośrednictwem których Prowadzący udostępniania tworzone lub współtworzone przez niego materiały audio/ wideo/ audycje lub programy; §  podmiotom nadającym radio lub telewizję, o ile Prowadzący będzie rozpowszechniał materiały audio/ wideo/ audycje lub programy stworzone lub współtworzone przez Prowadzącego z wykorzystaniem Opowieści; §  osobom oraz podmiotom zaangażowanym w wydanie zbioru wybranych odcinków audycji lub programu stworzonego z wykorzystaniem Opowieści w formie zebranej jako plik audio (np. audiobook) lub zbiór wideo, o ile Prowadzący wyda taki zbiór; §  reklamodawcom, sponsorom i innym podmiotom, których treści o charakterze reklamowym, marketingowym lub sponsoringowym są rozpowszechnianie wraz z materiałami audio/ wideo/ w audycjach lub programach stworzonych z wykorzystaniem Opowieści; §  osobom lub podmiotom, z którymi Prowadzący prowadzi rozmowy/ negocjacje dotyczące nawiązania współpracy w przedmiocie wspólnego tworzenia materiałów audio/ wideo/ audycji lub programów z wykorzystaniem Opowieści lub nowych kanałów/ mediów rozpowszechniania takich materiałów/ audycji lub programów; §  osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Prowadzącego usługi związane z jego działalnością polegającą na tworzeniu materiałów audio/ wideo/ audycji lub programów, w tym usługi marketingowe, usługi rachunkowe, księgowe, prawne, windykacyjne, doradcze, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, usługi IT, usługi hostingu, dostawcom oprogramowania, podmiotom archiwizującym lub niszczącym dokumenty. Twoje dane osobowe zostaną przekazane wskazanym powyżej odbiorcom tylko, jeżeli będzie to konieczne, aby Prowadzący mógł korzystać z praw przyznanych mu w „Warunkach korzystania…”, w tym w celu wykazania wobec podmiotów współpracujących z Prowadzącym, że posiada on uprawnienie do korzystania z Opowieści.
Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do Państw spoza EOG? Twoje dane mogą być przekazane do państw spoza EOG w przypadku: §  w związku z rozpowszechnianiem materiałów audio/ wideo/ audycji lub programów za pośrednictwem serwisów streamingowych, platform lub innych kanałów dystrybucji, których serwery znajdują się poza EOG (m.in. YouTube); §  w związku z korzystaniem przez Prowadzącego z dostawców usług, którzy wykorzystują serwery znajdującego się poza EOG (m.in. Google). W takich przypadkach przekazanie Twoich danych poza EOG odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zaakceptowanych przez Komisję Europejską lub innego wiążącego instrumentu ochrony zgodnego z RODO (wskazanego w art. 46 RODO). Jeżeli chciałbyś zapoznać się z treścią standardowych klauzul ochronnych lub uzyskać więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych poza obszar EOG, a także w celu uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz informacji o miejscu ich udostępnienia, możesz skontaktować się z Prowadzącym na dane kontaktowe wskazane w pierwszej rubryce niniejszej tabeli.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgód i upoważnień udzielonych Prowadzącemu w „Warunkach korzystania…” (tj. co najmniej przez okres 5 lat zgodnie z punktem 32. „Warunków korzystania…”). Natomiast po upływie okresu obowiązywania zgód i upoważnień udzielonych w „Warunkach korzystania…” Prowadzący będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (a przede wszystkim je przechowywać) w następujących sytuacjach: §  do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Prowadzącego z Opowieści wraz z dodatkowym okresem nie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy, w celu upewnienia się, że żadne roszczenia nie zostały zgłoszone, a jeśli takie roszczenia zostaną podniesione, okres przetwarzania danych osobowych obejmuje również okres trwania właściwego postępowania (sądowego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, dyscyplinarnego) (obecnie zasadniczy okres przedawnienia dla roszczeń kontraktowych – czyli także wynikających z zaakceptowanych przez Ciebie „Warunków korzystania…” – wynosi 6 lat, a dla roszczeń w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub roszczeń o naruszenie praw autorskich – 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się/ mógł się dowiedzieć o szkodzie i sprawcy szkody, ale nie później niż po upływie 10 lat od naruszenia tych praw); §  Prowadzący będzie przetwarzał Twoje dane na podstawie odrębnie udzielonej zgody do chwili jej cofnięcia, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody; §  w przypadku, gdy Prowadzący przetwarza Twoje dane w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora danych, wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że Prowadzący wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, sprostowania Twoich danych, żądania od Prowadzącego usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. W celu skorzystania z powyższych praw możesz się skontaktować z Prowadzącym na adresy wskazane w pierwszej rubryce tabeli.
[1] Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE („RODO”).