WARUNKI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SŁUCHACZY

  

I. WPROWADZENIE

 1. W tym dokumencie opisane są warunki, na jakich Marcin Myszka może wykorzystać opisy kryminalnych historii przekazanych mu przez Słuchaczy w tworzonych przez Marcina Myszkę audycjach lub programach.
 2.  Marcin Myszka tworzy i udostępnia audycje lub programy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod własnym imieniem i nazwiskiem, pod adresem: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, numery NIP: 7792507881, REGON: 383970977, e-mail do kontaktu: strachstory.podcast@gmail.com, Marcin Myszka będzie zwany w dalszej części tego dokumentu w skrócie „Prowadzącym”.
 3. Przez Słuchacza należy rozumieć każdą osobę, która przekazała Prowadzącemu opis kryminalnej historii z zamiarem jej wykorzystania przez Prowadzącego.
 4. Opisy kryminalnych historii przekazywane przez Słuchaczy Prowadzącemu zwane będą w dalszej części tego dokumentu w skrócie „Opowieściami”,
  a pojedynczo „Opowieścią”.
 5.  Marcin Myszka zamierza wykorzystywać Opowieści w audycji o nazwie „Strach Story” (która w dalszej części tego dokumentu będzie zwana „Audycją”), przy czym Słuchacz upoważnia Prowadzącego do wykorzystania Opowieści w sposób i na zasadach opisanych szczegółowo w części III. tego dokumentu (Pola eksploatacji), w tym także w innych audycjach i programach tworzonych przez Prowadzącego.
 6. Słuchacz podaje Prowadzącemu swoje imię i nazwisko. Zasady przetwarzania zebranych danych osobowych są opisane w Klauzuli informującej o zasadach przetwarzania danych osobowych Słuchaczy, załączonej do tego dokumentu.
 7. Tylko za zgodą i na wyraźne życzenie Słuchacza Prowadzący informuje odbiorców Opowieści
  o imieniu i nazwisku lub pseudonimie Słuchacza, który przekazał Opowieść. Jeżeli Słuchacz nie wyrazi zgody na ujawnienie jego imienia i nazwiska/ pseudonimu, Prowadzący wykorzystuje Opowieść anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska/ pseudonimu Słuchacza.
 8. Prowadzący jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w Opowieści, a Słuchacz nie może się temu sprzeciwić. Jeżeli w tym dokumencie jest mowa o Opowieści, należy przez to rozumieć także zmienioną wersję Opowieści (za wyjątkiem Oświadczeń Słuchacza zawartych w punktach od 10.
  do 11., które odnoszą się wyłącznie do Opowieści w wersji przekazanej przez Słuchacza).
 9. Prowadzący decyduje we własnym zakresie o tym, czy i kiedy wykorzysta Opowieść. Prowadzący nie jest zobowiązany do wykorzystania Opowieści,
  a o swojej decyzji nie musi informować Słuchacza, który mu ją przekazał.

II. OŚWIADCZENIA SŁUCHACZY

 1. Akceptując warunki opisane w tym dokumencie Słuchacz oświadcza i zapewnia, że może upoważnić Prowadzącego do wykorzystania Opowieści w sposób opisany w tym dokumencie i nie potrzebuje na to zgody żadnej innej osoby, a wykorzystując lub rozpowszechniając Opowieść (lub materiały stworzone w oparciu o Opowieść) Prowadzący nie naruszy praw, ani dóbr osobistych innych osób (w tym dobrego imienia, czci, godności, prywatności, kultu pamięci po osobie zmarłej) i nie narazi się na skierowaniu przeciwko niemu żadnych roszczeń.
 2. Akceptując warunki opisane w tym dokumencie Słuchacz oświadcza i zapewnia, że:
  11.1. posiada wszelkie prawa do Opowieści, prawa te są wolne od jakichkolwiek obciążeń,
  a udzielając Prowadzącemu upoważnienia do wykorzystania Opowieści na warunkach opisanych w tym dokumencie, nie narusza praw innych osób
  (w tym praw autorskich);
  11.2. nie zawarł żadnych innych umów dotyczących Opowieści, nie zobowiązał się do ich zawarcia w przyszłości, ani nie zaciągnął żadnych innych zobowiązań dotyczących Opowieści, a tym samym upoważniając Prowadzącego do wykorzystania Opowieści nie narusza jakichkolwiek umów
  lub zobowiązań wobec innych osób;
  11.3. Opowieść nie została wcześniej opublikowana, ani rozpowszechniona w inny sposób.


III. POLA EKSPLOATACJI

 1. Słuchacz upoważnia Prowadzącego do:
  12.1. do stworzenie w oparciu o Opowieść własnego materiału wideo, obejmującego m. in. odczytanie (lub inną formą dźwiękowego odtworzenia treści) Opowieści lub zmienionej wersji Opowieści, wzbogaconej muzyką, innymi efektami dźwiękowymi oraz/ lub wypowiedziami Prowadzącego lub innych osób, oraz do jego utrwalenia (czyli materiału audio); oraz 
  12.3. do stworzenia w oparciu o Opowieść własnego materiału wideo, obejmującego materiał dźwiękowy, o którym mowa w punkcie 12.1. powyżej, wzbogaconego o obraz wideo oraz do jego utrwalania (czyli materiału wideo). 
 2. Prowadzący jest uprawniony do stworzenia więcej niż jednego materiału audio lub wideo w oparciu o Opowieść.
 3. Materiały audio oraz wideo, stworzone w oparciu o Opowieść, mogą zostać włączone do Audycji lub innych audycji lub programów, tworzonych przez Prowadzącego (także na zlecenie innych podmiotów), w tym:
  14.1. do audycji/ programów udostępnianych w serwisach streamingowych dostępnych przez Internet lub za pośrednictwem dostawców usług audiowizualnych (w tym telewizji kablowej lub cyfrowej), niezależnie od tego, czy w serwisach tych udostępniany jest tylko dźwięk, czy dźwięk i obraz, czy dostęp do serwisu/ danego materiału audio/ wideo/ audycji/ programu jest płatny czy nieodpłatny, dostępny dla wszystkich czy tylko dla zalogowanych/ zarejestrowanych użytkowników, niezależnie od urządzenia, na którym można odbierać udostępnione treści, niezależnie od liczby użytkowników takiego serwisu, ani liczby odsłuchań/ odsłon (w tym w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube lub innym podobnym);
  14.2. audycji radiowych, niezależnie od rodzaju transmisji (tradycyjne radio wykorzystujące fale dźwiękowe lub przekaz cyfrowy, w tym radio internetowe), niezależnie od tego czy dostęp do radio/audycji radiowej jest płatny, czy nieodpłatny, dostępny dla wszystkich czy tylko dla zalogowanych/ zarejestrowanych użytkowników, niezależnie od urządzenia, na którym można odbierać radio/ audycję radiową;
  14.3. audycji telewizyjnych, niezależnie od sposobu/ metod emisji i dostępności takiej telewizji (telewizja naziemna, satelitarna, IPTV, mobilna, internetowa, o dostępie płatnym i bezpłatnym, wszelkie formy VOD).
 4. Materiały audio/ wideo/ audycje lub programy stworzone z wykorzystaniem Opowieści będą w dalszej części tego dokumentu nazywane w skrócie „Materiałami audio-wideo”.
 5. Materiały audio-wideo mogą mieć w szczególności formę podcastu, słuchowiska, odczytu, programu radiowego, obejmować odtworzenie Opowieści lub jej części przez aktorów, animację przedstawiającą przebieg Opowieści lub jej część, wizerunek osób opowiadających lub komentujących Opowieść oraz inne efekty wizualne lub dźwiękowe.
 6. Prowadzący jest uprawniony do korzystania z Materiałów audio-wideo w następujący sposób:
  17.1. do ich utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, niezależnie od zastosowanych technik, technologii, nośników, formy, urządzenia i jakichkolwiek innych okoliczności;
  17.2. do dowolnego rozporządzania nimi i rozpowszechniania, w tym poprzez publiczne odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i każde inne publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sposób opisany w punktach 14.1.-14.3. powyżej.
 7. Prowadzący jest upoważniony do rozporządzania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów audio-wideo m. in. poprzez wydanie zbioru wybranych odcinków audycji lub programu w formie zebranej jako plik audio (np. audiobook) lub zbiór wideo (niezależnie od formy publicznego udostępnienia takiego zbioru).
 8. Prowadzący jest uprawniony do:
  19.1. dowolnego dzielenia Opowieści/Materiałów audio-wideo na części, przerywania w dowolnym miejscu i czasie oraz zestawiania (w dowolnej kolejności)/ uzupełniania o inne treści, także o charakterze marketingowym, reklamowym, sponsoringowym (w tym o reklamy, logo, zapowiedzi, product placement i inne);
  19.2. dzielenia ekranu, zamieszczania napisów i tzw. belek na ekranie, zmniejszania obrazu, wyciszania dźwięku, wyciemniania obrazu itp.
 9. Prowadzący jest upoważniony do korzystania z Opowieści/ Materiałów audio-wideo także w celu ich promocji, a także autopromocji Prowadzącego lub innych osób lub podmiotów, zaangażowanych w tworzenie tych Materiałów audio-wideo wspólnie z Prowadzącym (w szczególności wydawców lub nadawców takich audycji lub programów).
 10. Prowadzący może upoważnić do korzystania z Opowieści na zasadach i warunkach wynikających z tego dokumentu inne osoby, którymi posługuje się korzystając z Opowieści.
 11. Za korzystanie z Opowieści w sposób opisany w punktach 12.-21. powyżej Słuchaczowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 12. Słuchacz nie zamierza upoważniać żadnych innych osób lub podmiotów do korzystania z Opowieści w sposób opisany powyżej w punktach 12.-21.
  1.  
   IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgody i upoważnienia udzielone przez Słuchacza poprzez akceptację warunków opisanych w tym dokumencie obejmują licencję do korzystania
  z ewentualnych praw autorskich, przysługujących Słuchaczowi do Opowieści oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, których przedmiotem może być Opowieść, w zakresie opisanym w tych warunkach.
 2. Słuchacz, będący autorem Opowieści, upoważnia Prowadzącego do wykonywania wszelkich praw osobistych, jakie mogą mu przysługiwać do Opowieści i zobowiązuje się nie wykonywać takich praw ani wobec Prowadzącego, ani innych osób upoważnionych do korzystania z Opowieści.
 3. Upoważnienia i zgody objęte tym dokumentem obowiązują przez okres 5 (pięciu) lat, a po upływie tego okresu ulegają automatycznemu przedłużeniu
  na czas nieoznaczony, chyba że po upływie 5 (pięciu) lat Słuchacz je wypowie.
 4. Wszędzie tam, gdzie w tym dokumencie jest mowa o Prowadzącym jako twórcy (np. materiału audio/ wideo/ audycji/ programu, należy przez to rozumieć także sytuację, w której Prowadzący jest współtwórcą (czyli współtworzy materiał audio/ wideo/ audycję/ program we współpracy lub na zlecenie innych osób lub podmiotów).